Onderstaande algemene voorwaarden zijn hier in PDF-formaat te downloaden.

Artikel 1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige door Corten (zowel door de partners als personen in dienstbetrekking) te leveren diensten.

Artikel 2. Maatschap Corten

Corten is een maatschap bestaande uit besloten vennootschappen. Een lijst van leden van de maatschap zal op eerste verzoek worden toegezonden.

Artikel 3. De opdracht

a. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Corten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
b. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

Artikel 4. Derden

a. Corten is gerechtigd bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden, die niet direct of indirect aan Corten Advocaten zijn verbonden, in te schakelen.
b. Corten is niet aansprakelijk voor de fouten of tekortkomingen van deze derden.
c. Corten is bevoegd om, mede namens de cliënt, een aansprakelijkheidsbeperking van de ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

a. De persoonlijke aansprakelijkheid van bij Corten werkzame advocaten en andere medewerkers is uitgesloten. Alleen Corten kan in voorkomend geval aansprakelijk worden gehouden.
b. Alle aanspraken jegens Corten vervallen indien deze niet binnen drie maanden nadat de cliënt redelijkerwijs met de betreffende aanspraak bekend kon zijn, schriftelijk en gemotiveerd bij Corten zijn ingediend.
c. Corten is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
d. De aansprakelijkheid van Corten is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat Corten in verband met die verzekering draagt.
e. Indien er, om welke reden ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van Corten beperkt tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het betreffende onderdeel van de opdracht, met een maximum van 15.000 euro.
f. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden jegens Corten geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Corten voor alle aanspraken van derden.

Artikel 6. Honorarium en betaling

a. Naast het overeengekomen uurtarief is de cliënt een forfaitair bedrag aan kantoorkosten verschuldigd ad 6% van het verschuldigde honorarium, alsmede de btw. Voorts komen voor rekening van de cliënt de kosten van ingeschakelde derden, reiskosten, griffierechten, kosten van experts.
b. Betaling van de facturen van Corten dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling verkeert de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt direct de wettelijke (handels)rente verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van 100 euro, onverminderd het recht van Corten om volledige vergoeding van de door haar gemaakte incassokosten te vorderen.
c. Corten is gerechtigd haar uurtarief jaarlijks te verhogen. Zolang het uurtarief jaarlijks met niet meer dan 10% wordt verhoogd, stemt de cliënt op voorhand in met de tariefwijziging.
d. Corten is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen, welk voorschot zal worden verrekend met de laatste declaratie.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op de dienstverlening van Corten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alles eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Artikel 8. Engelstalige versie

Van deze algemene voorwaarden is tevens een Engelstalige versie beschikbaar. Indien er verschillen bestaan tussen de Nederlandstalige en Engelstalige versie, prevaleert de Nederlandstalige versie.

Neem contact op